SAMMY SCREWS

Video NameLink
Sammy X-Press Vertical Installation https://www.youtube.com/watch?v=F7wiTNg5ZH8
Sammy X-Press Swivel Installation Video https://www.youtube.com/watch?v=zTNs1jOdYyU
Sammy X-PRESS Sidewinder https://www.youtube.com/watch?v=D7t3c9WShLY